Chị Minh Anh có hỏi: “Mình đã ngoài 40 và sắp 50 rồi, có nám